کتاب اروپا از دوران ناپلئون که به دست دیوید تامسون نگاشته و توسط خشایار دیهیمی و احمد علیقلیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و چهار صفحه است. تاریخ عصر جدید تا مقدار بسیاری همان تاریخ اروپا است. با پوست انداختن اروپا بود که عصر متمدن و مدرن شروع گشت و دوباره این اروپا بود که در رتبه ی آزمایشگاهی بزرگ همه ی فراز و نشیب‌های زمان مدرن را بر روی خویش آزمایش نمود و از انقلاب تا جنگ و از دموکراسی تا فاشیسم و از صنعتی گشتن تا شورش کارگران اثرها و نوشته هایی هم که به تاریخ اروپا پرداخته اند زیادتر عصر جدید او را مدنظر دارند. زمانی که اروپا به مرکز جهان تبدیل گشته است.اثر اروپا از زمان ناپلئون نگاشته ی دیوید تامسون که تا الان ده‌ها دفعه در انگلستان و ده‌ها مرتبه در امریکا تجدید چاپ گشته است هم چنان یکی از اثرهای مرجع درمورد تاریخ اروپای مدرن به شمار می آید . برای خرید کتاب اروپا از دوران ناپلئون به لینک موجود مراجعه نمایید.

اروپا از دوران ناپلئون

دانلود کتاب اروپا از دوران ناپلئون