کتاب قدرت اعجاب انگیز اهرام که به دست ای. آر. هری نگاشته و توسط دکتر آرام جمشید هاشمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر تجسم خلاق چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست صفحه است. اهرام مصر که واسه ی رابطه با خدایان و راحتی مردگان تشکیل شده اند و از قدیم شامل شگفتی ها و نیروهای شگفت آوری بوده اند. تحقیق کننده ها اعتقاد دارند که صورت این اهرام و چیدمان آنها در به وجود آوردن نیروی شگفت انگیز آنها نقش دارد. عظیم ترین هرم هرم بزرگ جیزه مشهور به هرم خوفو است. پژوهش هایی که انجام گشته موید این متون بوده که این هرم خواهد توانست نیروی حیات را در محدوده خویش زیاد کند . در اثر قدرت اعجاب انگیز اهرام شیوه ی ساختن هرم به طور مفصل آورده گشته است و حرکت انرژی و پرانا در داخل و خارج آن مورد پژوهش شده است. برای خرید کتاب قدرت اعجاب انگیز اهرام به لینک موجود مراجعه نمایید.

قدرت اعجاب انگیز اهرام

دانلود کتاب قدرت اعجاب انگیز اهرام