کتاب ایدئولوژی فاشیست که به دست ارسطو کالیس نگاشته و توسط جهانگیر معینی علمداری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و هشت صفحه است. کتاب ایدئولوژی فاشیست به تحقیق و پژوهش اقلیم و گسترش طلبی داخل ایتالیا و آلمان پرداخته است . بررسی فوق کوشش می نماید که گسترش طلبی فاشیستی در هر کدام از دو رژیم را در دو سطح مختلف مورد تحقیق قرار داده است. نخست به مثابه ایدئولوژی چه در پیوند با سنت های طولانی پا بر جایی که بعد از دوران کسب وحدت در این اجتماع بوده است و چه در رابطه با نیازهای ویژه ی فاشیستی. دوم به مثابه فرایند ترجمان نیات به عمل و به واسطه نفوذ عاملهای داخلی و بین المللی می باشد. فصل دوم به خواندن و مطالعاتی درمورد ایدئولوژی های گسترش طلبانه دو جنبش فاشیستی پرداخته است . برای خرید کتاب ایدئولوژی فاشیست به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایدئولوژی فاشیست

دانلود کتاب ایدئولوژی فاشیست