کتاب سال های گورباچف که به دست شارل بتلهایم نگاشته و توسط ناصر فکوهی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و پنج صفحه است. اثر سال‌های گورباچف با عنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا مؤخره‌ای می باشد که شارل بتلهایم به درخواست ها و گفته های ناصر فکوهی ترجمه کننده ی نمونه ی جمع آوری شده ی مبارزات طبقاتی در شوروی از سال هزار و نهصد و سی تا هزار و نهصد و چهل و یک واسه ی ترجمه فارسی دو اثر محکومان و حاکمان تألیف کرد. ترجمه دو اثر ذکر شده در اواخر سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت به آخر رسیده بود. این اثر برگرفته از هفت فصل می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سال های گورباچف تماس بگیرید.

سال های گورباچف

دانلود کتاب سال های گورباچف