کتاب ظهور نازیسم که به دست مظفر مالک نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر امید فردا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و دو صفحه است. در اثر فوق تاریخ آلمان در زمان رایش سوم به دو قسمت مورد تحقیق قرار گرفت. قسمت اول برگرفته از اتفاقات مهم زمان یاد شده است. در اول این قسمت از چگونگی شکل گیری امپراتوری دوم آلمان در آخر قرن هجدهم میلادی به رهبری فردریك كبیر و به عمق و بلندی رسیدن این امپراتوری در دوران ویلهلم اول و سقوط آن در جنگ جهانی اول صحبت شده است. عاقبت به حال و روز آلمان بعد از شكست در جنگ جهانی اول و قبل از به قدرت رسیدن نازیسم اشاره می گردد. کوشش های هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست واسه ی به دست آوردن قدرت و ویژگیهای اخلاقی هیتلر و اتفاقات اساسی تاریخی و به نیرو و قدرت رسیدن نازیسم تا آخر جنگ جهانی دوم و وصیت‌ نامه هیتلر و اتفاقات جنگ جهانی دوم واسه ی مردم آلمان از دیگر متون قسمت اول است. برای خرید کتاب ظهور نازیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

ظهور نازیسم

دانلود کتاب ظهور نازیسم