کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن نوشته الکسی دو توکویل می باشد و توسط محسن ثلاثی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و چهار صفحه است. داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه می باشد . اين انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ايده‌ها بورژوازي و سرمایه داری رهبري نمودند. انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بوده است. پیش از رخ دادن انقلاب و در دوران سلطنت لويي شانزدهم فرانسه شامل يك مجلس طبقاتي می باشد و اشرافيت فئودال از خصوصیات بخصوصی برخوردار هستند كه نمايندگان بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازها هستند . در جريان انقلاب فرانسه و رهبری به دست سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر داشتند و تحت شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشزاف زادگان و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن

دانلود کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن