کتاب ارابه خدایان که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط سیامک بودا ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و یک به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است. اریک فون دانیکن داخل ایران با اثر ارابه خدایان معروف شده است. او با تحمل سختی سفرهای بس طولانی به دنیای ناشناخته ای راه پیدا کرده که در تاریخ علوم و به ویژه باستان شناسی دگرگونی بوجود آورد. در اثر ارابه خدایان صحبتهای او به خیال زیادتر شباهت دارد تا واقعیت و به صورت اصولی کار او متکی به باستان شناسی است. ولی جهان علوم در برخی کشورهای دنیا برداشت و خط تازه ای در پژوهش ها و نظرات او در خصوص تاریخ خیلی دور بشر و احتمال سفرات موجودات خیلی باشعورتر از ما به کره زمین پیدا نمود. دانیکن به صورت صریح ابراز می نماید که نگاشتن اینگونه متونی احتیاج به تهور و شهامت دارد. برای آنکه این فرضیات با آن چیزی که باستان شناسی تا حال حاضر اظهار داشته دشوار تضاد دارد. برای خرید کتاب ارابه خدایان به لینک موجود مراجعه نمایید.

ارابه خدایان

دانلود کتاب ارابه خدایان