کتاب انقلاب کبیر فرانسه نوشته جرج روده می باشد و توسط مجید امین موید ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات اشاره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سه صفحه است. در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه ميلادي و داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه شده است. اين انقلاب را فراماسونرها و افرادی که طرفدار ايده‌هاي بورژوازي و سرمایه داری بودند رهبري می نمودند . انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بود.پیش از رخ دادن انقلاب و در وقت سلطنت لويي شانزدهم فرانسه برگرفته از يك مجلس طبقاتي بوده و اشرافيت فئودال از مزاياي بخصوصی برخوردار بوده اند كه نماينده های بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازات بودند. در مسیر انقلاب فرانسه و رهبری نمودن با سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر پرورش داده و با شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشراف و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب کبیر فرانسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

انقلاب کبیر فرانسه

دانلود کتاب انقلاب کبیر فرانسه