کتاب سرزمین جاوید نوشته ماریژان موله و هرتزفلد و گیرشمن می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و هفت صفحه است. این اثر جلد چهارم از نمونه ی جمع شده از چهار جلدی اقلیم جاوید می باشد. این جلد از ادامه جلد سوم که در دوران و وقت شاپور اول پسر اردشیر بابکان تاسیس کننده ی سلسله ساسانیان است آغاز می‌شود و با به آخر رسیدن زندگی شاپور دوم به پایان می‌رسد.از صفحه هزار و هشتصد و نود و یک که شروع این جلد است تا صفحه دو هزار و هفتاد و هشت از زبان شاپور می باشد. تعداد این صفحات صد و هشتاد و هفت صفحه می‌باشد. ولی می بایست سی و پنج صفحه از این صفحات را کم نمود. برای آن که ارتباط با توضیح و شرح حال کارتیر دارد. برای خرید کتاب سرزمین جاوید به لینک موجود مراجعه نمایید.

سرزمین جاوید

دانلود کتاب سرزمین جاوید