کتاب فرعونها هم می میرند نوشته الیزابت پین می باشد و توسط گردونه تاریخ ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و هشت صفحه است. کلمه ی فِرعَون لقبی می باشد که در زمان متأخر واسه ی اسم بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان به کار می رفته است. هر اندازه از نظر تاریخی فرعون تنها در طی پادشاهی نوین مصر علل خصوص در میانه دودمان هجدهم مصر بعد از سلطنت حتشپسوت به عنوان یک لقب واسه ی شاهان مورد استفاده قرار گرفت. فرعون مدیر ارشد و رئیس ارتش و فرمان روای تمامی مصر به حساب می رفته است. او هم اکنون پسر رع به حساب می رفته است. واژه فرعون از ریشه قبطی پِرآ به مفهوم خانه ی بزرگ است.اشاره‌ای به این حقیقت که فرعون‌ها خویش را پناهگاه مردم دانسته بودند و واسه ی خود کاخ‌های بزرگ پادشاهی داشتند. برای خرید کتاب فرعونها هم می میرند به لینک موجود مراجعه نمایید.

فرعونها هم می میرند

دانلود کتاب فرعونها هم می میرند