کتاب اخناتون فرعون مصر نوشته سیریل الدرد می باشد و توسط جمشید فخر ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات هرم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نه صفحه است.در اثر اخناتون فرهنگ و تمدن مصر در زمان اخناتون یکی از فرعونهای معروف مصر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. آمون خداوند بزرگ مصر با لقب شاه خدایان معروف بود و او را داخل یونان با زئوس تطبیق می نمودند ولی این پروردگار در عهد کهن تر شهرت نداشته و کلمه ی آمون به مفهوم ان است که از انظار پنهان و نا آشکار است. آمون یکی از هشت خداوندی بوده که در به وجود آوردن و آفرینش دنیا مداخله داشته است . واسه ی آمون در شهر طب معبدی درست نموده بودند و این شهر در آن وقت یکی از شهرهای کوچک شهرستان چهارم مصر علیا به حساب می رفت و مرکز این شهرستان در هرمونتس با مفهوم شهر مانت قرار داشت . برای خرید کتاب اخناتون فرعون مصر به لینک موجود مراجعه نمایید.

اخناتون فرعون مصر

دانلود کتاب اخناتون فرعون مصر