درباره کتاب تاریخی  کشتار ارمنیان در ترکیه باید گفت کتابیست مستند از یک فاجعه بزرگ پیرامونقتل عام ارمنیها که چند دهه پیش اتفاق افتاده

کتاب کشتار ارمنیان  در ترکیه بازگو کننده  این فاجعه عظیم مردمی است که می کوشد با به تصویر کشیدن این ظلم و این قتل و عام و نتایج بدست امده از تکرار این چنین اتفاقاتی جلوگیری نماید.

نویسنده کتاب حاضر مایکل جی آرلن   نویسنده بزرگ ارمنی و مترجم فارسی این کتاب، جواد هاتفی است

 

 

 

 

 دانلود کتاب کشتار ارمنیان در ترکیه