پیرامون کتاب من سیسرو بودم اثر الیزا بازنا که بسیار جذاب و خواندنی برای علاقه مندان  تاریخ بخصوص خوانندگان کتب تاریخی موضوع جنگ جهانی کتاب حاضر است که مربوز به خاطرات زبده ترین جاسوس جنگ جهانی دوم شخصی بنام الیزا بازنا است که در این اثر ما با قصه حقیقی این جاسوس که تاجری شناخته شده ترکیه ای است روبرو میشویم که  به پیشنهاد دستمزد بسیار بالا از سوی کشور المان برای ایشان جاسوسی کرده و اطلاعاتی بسیاری را به انها میفروشد که دست اخر دستمزد هنگفتی میکرد که تمامش جعلی است.ماجرای جذاب این تاجر جاسوس که در دوازده  قسمت یا بخش تبیین شده ماجراهای هیجانی سرشار از اطلاعات مفید تاریخی و رازهای ناگفته پیرامون جنگ جهانی. و اهمیت و قدرت نفوذ این جاسوسان و بیشتر از آن نفود کشورهای قدرتمند روی طبقات مختلف اجتماعی برای اموزش و استخدام جاسوسانی مجرب و حرفه ای برای برد در جنگ جهانی.

و توسط بدست اوردن اطلاعات محرمانه رقم جنگ تغییر کرده و جای بازنده و برنده همچنین .بعنوان نمونه در سال هزار و نهصد و چهل سه با پرداخت سیصد هزار پوند توسط المانی ها تنها به یک نوکر سفیر بریتانیا که در منزل سفیر در ترکیه حضور داشت توانستند به اطلاعات بسیار مهم جنگی متفقین دسترسی پیدا کنند و توسط همین اسناد مهم از نقشه های مهمی چون کازابلنکا و نقشه حمله های بمب افکنی در جنگ برنامه ریزی شده و کنفرانس مسکو و دیگر نقشه های پیش بینی و زراحی شده در اروپا اگاهی یابند

بنابراین هموارده بزرگان قدرت برای برد در جنگ هزینه ای بسیاری برای پدید اوردن جاسوسان حرفه ای کرده و هزرینه صرف شده در پیروزیشان بسیار تاثیر داشته.یکی از این از جاسوسان مشهور الیزا بازنا نویسنده همین کتاب خاطرات پیشرو است تحت نام کتاب من سیسرو بودم.مترجم کتاب پیشرو منصور مدنی است.

 

بنابراین هموارده بزرگان قدرت برای برد در جنگ هزینه ای بسیاری برای پدید اوردن جاسوسان حرفه ای کرده و هزرینه صرف شده در پیروزیشان بسیار تاثیر داشته.یکی از این از جاسوسان مشهور الیزا بازنا نویسنده همین کتاب خاطرات پیشرو است تحت نام کتاب من سیسرو بودم.مترجم کتاب پیشرو منصور مدنی است.

 دانلود کتاب من سیسرو بودم