دانلود کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت اثر مارکس

نویسنده در این  کتاب تحلیلی ارزنده از اتفاقاتی که منجر به  کودتای  سال هزار هشتصد پنجاه یک و انحطاط انقلاب سال هزار هشتصد چهل و هشت گزارش میدهد .مارکس برای به تصئیر مشیدن و وصف رژیم لویی بناپارت از یک اصطلاح خاص استفاده کرد که در ایره لغات سیاسی ماندگار شد. اری اصطلاح :بناپارتیسم 

 در کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت روش مرکزیت قوای سیاسی  را در دست قوه  مجریه  را ضرر طبقه اجتماعی میانی (که طبقه متوسط جوامع هست/) دانسته و از اینرو مورد بررسی قرار میدهد.

 و از دولت حاضر با نام  یک زائده انگل ماب بر جان جامعه مدنی و منابع استقلال یافته مستقل عمل سیاسی معرفی می نماید.. زیرا که این طبقه مسلط بر قدرت  به روش در اختیار گرفتن رسانه ها و داشتن پول و قدرت بسیار و کنترل بر کل جامعه  و دیگر منافع سلطه ی خود را بر نهادهای سیاسی اجبار می نمایند  و  این قدرت طبقاتی  اساسا درداخل دستگاه‌های اداری دولت تجلی می نماید

 

دانلود کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت