کتاب هیتلر و یهودیان: چگونه یک نسل کشی شکل گرفت اثر فیلیپ برن ترجمه ناصر اعتمادی

 در کتاب حاضر به کاوش علمی این سوال  می رسد که بزرگان نازی چطور و در چه پروسه ای به  یقین برای از بین بردن یهودیان رسیده و این هدف به انجام رساندن. نویسنده در این تحقیق بسیار جذاب با استفاده از اسناد معتبر  و مستند  به بررسی و نقد و تحقیق راجع به مدرکهای بدست امده و سندهای مربوط و اندیشه های متفاوتدر بین تاریخ نگاران و محققین تاریخ  دیدگاه تازه ای  را در زمینه فهم کاملتر پروسه قطعیدر قدرت خودکامهه برای مخاطب قرار میدهد. طی بیست سال یک موضوع ژرف علمی  بین مورخان و محققان جنگ دوم جهانی ایجاد شده  و به کاوش پروسه  گذار هدف نهایی که نازی ها  این عبارت را برای قتل عام  یهودیان  استفاده کردند.ایجاده شده و آن این است که :با توجه به قدرت و تاثیر گذاری هیتلر در ایجاد این هدف نهایی و قتل عام ایشان نویسنده در این کتاب بیان می کند که بدستور هیتلر در سال هزار و نهصد چهل یک شروع نسل کشی تمام عیار شکل میگیرد. و در دو نقطه نظر اصلی این موضوع را شرح میدهد. در کتاب هیتلر و یهودیان به گزارش بسیاری تصمیمها و اتاقات مهم تاریخی که درک این موضوع یا فاجعه بزرگ می پردازد نزدیک می شویم. که براستی بزرگترین قتل عام دست جمعی در تاریخ میباشد. و این کتاب سرشار از درسهایی برای بشر امروز است و شاید جلوگیری از یک ناریسم و فاشیست جدید و یک کشتار دست جمعی جدید در اینده احتمالی

 

 

 

دانلود کتاب هیتلر و یهودیان