دانلود کتاب کا گ ب در ایران اثر ولادیمیر کوزیچکین

 ماجرا چهل سال به دراز کشید. در حقیقت (از نظر روسها) ماجرت پیش از محاصره برلین در 1948 آغاز گردید ولی ما در غرب چندان به آن توجه نکردیم. شاید هم بعد از 1988 باز ادامه می یافت ولی در این تاریخ پایان آن بر دیوار برلین رقم خورد.
نزد بسیاری از مردمان هم دوره من بر چهل سالی که میان این دو تاریخ فاصله افتاد و تقریبا همه زندگی ما را در برگرفت تهدیدی دایمی سایه افکنده بود. جنگ سرد
در آن چهار دهه بی سابقه دنیای کمونیست کوشید تا بر سراسر سیاره ما مسلط گردد و همه ملتها و قدرتهایی که مانع این پیروزی بودند و به عبارت ساده غرب نامیده شدند کوشیدند تا از موفقیت لین توسعه طلبی جاه طلبانه جلوگیری کنند.
این تلاش به بهای جان دها هزار نفوس بشری و اتلاف زاید الوصف ثروتهای ادمی صورت گرفت.چندین بار از فرو افتادن به کام جنگ و نابودی قطعی طرفین در اخرین لحظات پرهیز شد. در تمام این دوران و بصورت بخش نهانی و لاینفک آن جنگی پنهانی درگیر بود.در این جنگ سازمانهای جاسوسی و ضد جاسوسی هریک از طرفین کوشیدند تا برای اربابان خویش حقایق تعیین کننده را که ضامن پیروزی بود بدست اورند.برای کمونیسم و اتحاد شوروی سازمان اصلی مسول رسیدن به این هدف کاگ ب و مخصوصا بازوی خرابکار خارجیش اداره یکم بود

برای خرید کتاب کا گ ب در ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب کا گ ب در ایران بهادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب کا گ ب در ایران