کتاب تاریخ کامل ابن اثیر که نوشته ی ابن اثیر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.الکامل فی التاریخ کتابی تاریخی درمورد زندگی انسان و اتفاقات تاریخی سده هفت قمری نوشته ابن اثیر می باشد.این اثر تاریخ آفرینش را از شروع آن تا سال ششصت و بیست و هشت قمری شامل می شود. هر آنچه تا سال سیصد و دو قمری نوشته ی بسیار و امدار تاریخ طبری و از آن به بعد باقی تاریخ‌نگاران ایران و اسلام می باشد. ولی در قسمت تاریخ ترکتازی مغولان تاریخ کامل از اولین گزارش‌ها و منبع ها به حساب می آید.این نوشته را ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی به فارسی ترجمه نموده اند و ترجمه ی تمام نشده ی دیگری همچنان از سید محمود روحانی ارائه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ کامل ابن اثیر تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ کامل ابن اثیر