کتاب ده هزار مثل فارسی که به دست دکتر ابراهیم شکور زاده بلوری نوشته شده است.سخنان کوتاه و بسیار معنی دار که از تفکرات ژرف یا پندی نغز و ظریف برخوردار می باشد و به سبب سادگی در عمق تفکرات گذشتگان مقبولیت یافته است.و بر زبان خاص و عام جاری شده است مانند اسم دارد. خیلی از شاعران و نگارنده ها کلام خود را به مانند و حکم آراسته و آن را پرمغز نموده اند. مانند بسیار هر گروه شاخصه بسیار مهم و ارزنده ادبیات و پشتوانه فرهنگ آن ملت است. تا حال حاضر فرهنگ مثل زیادی جمع آوری شده که فرهنگ امثال و حکم دهخدا کامل ترین و معتبرترین آنها می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ده هزار مثل فارسی تماس بگیرید

دانلود کتاب ده هزار مثل فارسی