کتاب اسطوره های موازی که به دست ج.ف.برلین نوشته و توسط عباس مخبر ترجمه شده است.اثر اسطوره های موازی بازیگران مهم و اساسی اسطوره های بزرگ دنیا را معرفی نموده است. نه فقط دوازده المپی اسطوره های یونانی و هم اکنون مجمع پروردگاران خشک و خشن اسکاندیناوی و خدایان رازآمیز هند است.آدمی از دورانی که به زبان دست پیدا کرده اسطوره هم داشته است.در نوشته ی اسطوره های موازی تحقیق کننده ی کلاسیک ج. ف. بیرلین اسطوره های مهم تمامی سنت های مهم جهان را جمع آورده است و مضامین و انگاره ها و مفهوم مشترک آنها را آشکار ساخته است.اسطوره اولیین شکل بیان ادبی و مبنای سراسر تاریخ و اخلاقیات است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسطوره های موازی تماس بگیرید

دانلود کتاب اسطوره های موازی