کتاب اشترنامه که به دست دکتر مهدی محقق نوشته شده است.نویسنده دکتر مهدی محقق در سال هزار و سیصد و سی و نه این نوشته را از روی پنج نسخه درست شده که کهن ترین آن تعلق به دانشگاه بازل سویس داشته است. که زیادتر از نه هزار بیت داشته است و نسخه دیگر تعلق به ترکیه برگرفته از دوازده هزار بیت است. برای آنکه سه نسخه موجود داخل ایران از چهار هزار بیت تجاوز نکرده بوده است و اغلاطی در دو نسخه دیگر وجود دارد که اصلاح پذیر نمی باشد و از سمتی به صحت انتساب زیادتر از ده هزار بیت به عطار جای شک است. تا پیدا نمودن نسخه سوم اشترنامه به نشر قسمت نخست کتاب که با سه نسخه داخل ایران تصحیح شده می باشد اکتفا شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اشترنامه تماس بگیرید

دانلود کتاب اشترنامه