کتاب کین ایرج که به دست محمد سلگی نوشته شده است.این اثر به صورتی تنظیم شده تا مطالعه کننده با بخش بسیاری از قسمت اساطیری کیومرث تا ظهور فریدون و پهلوانی قیام کردن کاوه تا مرگ رستم که اساس ترین و زیباترین قسمت های شاهنامه هستند آشنا شود. منبع مهم و اساسی این تحقیق گزیده شاهنامه فردوسی و به انتخاب محمدعلی فروغی می باشد. کتاب کین ایرج منتخب شده ای است به نثر از شاهنامه و بر آن می باشد که شروعی باشد بر خوانش همه ی نامورنامه باستان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کین ایرج تماس بگیرید

دانلود کتاب کین ایرج