کتاب رویای عشق در مثنوی گل و نوروز که به دست دکتر بهروز ثروتیان نوشته شده است. آشنا شدن مطالعه کننده با سختی ها و تعقیدات مثنوی گل و نوروز و اکتشافات در سایه های خیال انگیز و پر طراوت شعرها خواجو و درک نمودن و دریافت زیبایی شناختی آن است. نگارنده پر تلاش دکتر بهروز ثروتیان در رویای عشق در مثنوی گل و نوروز آنگونه که خواهیم دید دو اهداف بزرگ و عمده در مقابل رو داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رویای عشق در مثنوی گل و نوروز تماس بگیرید

دانلود کتاب رویای عشق در مثنوی گل و نوروز