کتاب سوانح که به دست احمد غزالی نوشته شده است.این نوشته بزرگانی همانند عراقی و عبدالرحمان جامی را تحت تأثیرات گذاشته است. احمد مثل برادرش درس مقدماتی خود را در فقه به آخر رساند و هم اکنون جوان بود که به تصوّف روی برد. احمد غزالی مرید شیخ ابوبکر نساج طوسی می باشد و نسّاج همچنان با پنج واسطه مرید جنید بغدادی به حساب می آید .نوشته ی سوانح داستان مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی و برادر کوچکتر ابو حامد محمد غزالی می باشذ. کنیه او ابوالفتوح و والقابش مجدالدین و زین الدین و حجت‌الاسلام بود. تاریخ و محل به دنیا آمدن او در کتاب گفته نشده است ولی همانند زندگی و تحصیلات این دو برادر به هم نزدیک بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوانح تماس بگیرید

دانلود کتاب سوانح