کتاب مختار نامه که به دست عطار نیشابوری ترجمه و به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی انجام شده است. مهم بودن و ارزشمندی این نوشته گذشته از جنبه عرفانی و ادبی و زبانی آن راه خیام شناسی این رباعیات می باشد.برای آنکه خیلی که خیلی از مشهورترین رباعیاتی که به اسم خیام معروف شده و در نسخه های کهن این کتاب پیدا شده که دو قرن بعد از کتابت آن به خیام نسبت داده شده است.نمونه جمع شده از رباعیات عطار که خود او آن را به اسم مختار نامه و در پنجاه در خصوص بنا بر مضامین دسته بندی کرده است. بسیار از نوشته دیگر عطار لحظه ها و تجربه های روحی عطار را به نمایش گذاشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مختار نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب مختار نامه