کتاب دیوان حزین لاهیجی که به دست هحزین لاهیجی نوشته شده است.نکته قابل دقت در تدوین شعرهای دیوان پیش رو از بین ابیات سست و در هم گسیخده به انتخاب مصحح حذف ششده است. متنوی های موجود در این دیوان اشعار از جمله صفیر دل و چمن و انجمن و خرابات و دیباچه مطمح الانظار و مقطعات دیگر قسمت های تشکیل دهنده دیوان حاضر می باشند. کتاب فوق که به همت بیژن ترقی تدوین شده استمی باشد مشتمل بر تاریخ و سفرنامه حزین و دیوان شعرهای او است. همراه بر ارزش تاریخی و نثر فصیح تاریخچه حزین و شعرهای در این نوشته توضیح احوال کاملی از خود ارائه نموده است که کمتر مورد تشابهه در ادبیات فارسی داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان حزین لاهیجی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان حزین لاهیجی