کتاب شعر مجنون و لیلی که به دست امیر خسرو دهلوی نوشته شده است.دانلود کتاب شعر مجنون و لیلی ای زلف چلیپای تو غارتگر دین‌ها وی کرده گمانِ دهنت رفع یقین‌ها زین­سان که بکشتی به شکر خنده جها نیخواهم که به دندان کشم از لعل تو کین‌ها گر مهر گیا بایدت ای دوست طلب کن هر جا که چکد آب دو چشمم به زمین‌ها دشوار رود مهر تو از سینهٔ خسرو مانده‌است چو نقشی که بماند به نگین‌ها بیم است که سودایت دیوانه کند ما را در شهر به بدنامی افسانه کند ما را من می‌زدهٔ دوشم شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را جراحت جگر خستگان چه می‌پرسی؟ ز غمزه پرس که این شوخی از کجا آموخت؟

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر مجنون و لیلی تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر مجنون و لیلی