کتاب مناجات و نصایح خواجه عبدالله انصاری که به دست خواجه عبدالله انصاری نوشته شده است. از مناجات خواجه عبدالله انصاری در فکر و تعجب می باشم که از کسی که کوه را شکافته است و تا به معدن جواهر رسد و اما خویش را کم نمی کند و تا به داخل خود راه پیدا کند. خداوندا بر هر که داغ محبت خود نهادی و خرمن وجودش را به باد نیستی در داده ای. خواوندا تمام آتش ها بی مهر تو سرد می باشد و تمامی نعمتها بی لطف تو درد است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مناجات و نصایح خواجه عبدالله انصاری تماس بگیرید

دانلود کتاب مناجات و نصایح خواجه عبدالله انصاری