کتاب منطق الطیر عطار که به دست عطار نیشابوری نوشته شده است. این مثنوی که چهار هزار و چهارصد و پنجاه و هشت بیت داشته است. از مثنوی‌های تمثیلی عرفان اسلامی به حساب آمده است. مرحله ها و منازل در راه پوییدن و جُستن عرفان به معنی شناختن رازهای دنیوی .در منطق‌الطّیر عطار هفت منزل می باشد . او این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق اسم داده شده است.منطق الطیر منظومه‌ای‌ می باشد نوشته ی عطار نیشابوری که به زبان فارسی و در خصوص مثنوی به بحر رمل مسدس مقصور گفته شده‌است. کار سرودن این مثنوی در قرن ششم هجری قری هزار و صد و هفتاد و هفت میلادی به آخر رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب منطق الطیر عطار تماس بگیرید

دانلود کتاب منطق الطیر عطار