کتاب ولد نامه که به دست سلطان ولد نوشته شده است. مثنوی وجود داشته ی فوق از سروده های بها‌الدین محمد معروف به سلطان ولد پسر بزرگ مولانا جلال‌الدین مولوی می باشد.او داخل این مثنوی سرنوشت جسمانی و روحانی پدر خود را نظم نموده است .گوشه ای از شعرها به صورات و مقامات بها‌ ولد و شمس تبریزی و صلاح‌الدین و حسام‌الدین چلبی تخصص یافته است.این مثنوی با مقدمه درست شروع شده که در آن به احوال و نوشته های سلطان ولد و چگونگی درست اثر فوق اشاره داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ولد نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب ولد نامه