کتاب بخشی از کلیان سعدی رساله های منثور که به دست سعدی نوشته شده است. و هر کدام از این رساله ها همچنان مثل دیگر نوشته های شعر پاک سرشت کشورمان به وجود آمده است و از موعظه هایی شیرین و خطابه هایی دلچسب و جملاتی خوش آواز که روح انسان را غنا می دهد و به خصوص بر حظّ ادبی از نثر شیخ و از مفهوم و مهنی والای نهفته در آن همچنان لذتی وافر می بوده است. رساله ی نصیحت الملوک در نصیحت و اندرز به پادشاهان دوران او که برگرفته از صد و پنجاه و یک جمله ی قصار در پند و اندرز ارباب مملکت می باشد.رساله در عقل و عشق در پاسخ به سوالی که شخصی از او درمورد جدال بین عقل و عشق پرسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بخشی از کلیان سعدی رساله های منثور تماس بگیرید

دانلود کتاب بخشی از کلیان سعدی رساله های منثور