کتاب رحمت وغضب الهی در مثنوی معنوی که به دست حمیده حجازی نوشته شده است.در این نوشته خصوصیات دو معنا و مفهوم رحمت و غضب خداوند از کلمات مهم و کلیدی قرآن کریم در خصوص مثنوی معنوی سروده‌ی مولانا را بیان نموده است. خیلی از صفات خداوند حق و معنای اخلاقی بندگان که به صورت و شیوه ای در ارتباط با رحمت و خشم و یا لطف و قهر پروردگار هستند در اثر مورد تحقیق قرار گرفته است.در طول نوشته همچنان به مقام و شیوه ی علمی و عملی بعضی از پیامبران الهی اشاره شده و همچنان سیرت اولیاء الله به خصوص حضرت علی بیان شده است. هم اکنون خیلی از آیه های قرآن و حدیثهای پیغمبر و ائمه‌ی اطهار به مناسبت نقل و مطالب کتاب به آن‌ها استناد شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رحمت وغضب الهی در مثنوی معنوی تماس بگیرید

دانلود کتاب رحمت وغضب الهی در مثنوی معنوی