کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا که به دست عطار نوشته و به کوشش امیرحسین خنجی انجام شده است.این اثر از سروده های عطار نیشاپوری داخل کتاب منطق الطیر می باشد.شدن و خمر نوشیدن و زنار بستن و خوک بانی کردن در مسیر عشق دختر ترسا و فرجام شیخ است. این کتاب درمورد اتفاقات داستان عاشق شدن شیخ صنعان بر دختر ترسای رومی و دین را وانهادن و ترسا است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا تماس بگیرید

دانلود کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا