کتاب قابوس نامه که به دست کیکاووس بن اسکندر نوشته شده است.این اثر مکرر به‌ طبع می رسد که از جمله داخل ایران هفت‌ بار چاپ شده که چاپ پنجم به دست استاد سعید نفیسی به‌ سال هزار و سیصد و دوازده طبع و چاپ ششم به‌ اهتمام دکتر عبدالمجید بدوی در تهران انتشار یافته است. قابوس‌نامه اثری می باشد که پندی در آیین زندگی و نوشته ی امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار و اثر آن به سال چهارصد و هفتاد و پنج قمری می باشد. اما دکتر عبدالمجید بدوی به سبب سال تألیف آن را بین چهارصد و پنجاه و هفت تا چهارصد و شصت و دو هجری قمری دانسته است. اسم قابوس‌نامه از نام نویسنده که در تاریخ به‌ اسم قابوس دوم مشهور می باشد گرفته‌ شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قابوس نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب قابوس نامه