کتاب کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی که به دست شیخ بهایی نوشته شده است.اطلاعات زیادی که شیخ بهائی دررشته های گوناگون داشته به معروفیت او کمک زیادی کرده است و فقط طبقه خاص و اهل خواندن نیستند که او را میشناسند .مقدمه در آسمان علم و ادب بعضی وقتها ستارگانی طلوع نموده اند که غیر از فروغ شعر و نگارندگی شامل پرتو نابغه ها و مواهب فطریدیگری هم بوده اند.و هم اکنون واجد کمالات و حائز جمیع علوم معقول و منقول بوده است.و همچنان در عجائب و طلسمات هم چیره دست و سحر آفرین است هم اکنون قصه های حیرت آوری که از معجزات علمی او می باشد در افواه مردم سائر است . یکی از این نوابغ بی تردید شیخ بهاء الدین عاملی مشهور به شیخ بهائی می باشد. شیخ بهائی نه فقط در فقه و حکمت و ریاضی و لغت و احادیث دست داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی تماس بگیرید


دانلود کتاب کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی