کتاب واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم که به دست شاهپور نوروزی نوشته شده است. این کلمات و واژه ها از نوشته های فرهنگ گیل و دیلم نگاشته شده توسط جناب محمود پاینده گلچین شده است و نشانگر دوستی با عمق بسیار زیاد مردمان ترک زبان و گلیکی زبان است.مطالعه ی این اثر دلنشین به دوستداران ادبیات توصیه می شود. مطالعه فرمایید و از آن لذت ببرید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم تماس بگیرید

دانلود کتاب واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم