کتاب دیوان قصاید فرخی سیستانی که به دست فرخی سیستانی نوشته شده است.علی بن جولوغ همچنان با تخلص فرخی در دربار صفاریان و چغانیان و غزنویان شعر می سرود. انویسنده بوالحسن علی بن جولوغ سیستانی مشهور به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف بانو نهایی ترین امیر صفاری بود. علی بن جولوغ از سر ناچاری شعری در قالب قصیده خوانده و آن را با کاروان حله اسم داده است. و شعر را به عمید اسعد چغانی وزیر امیر صفاری تقدیم نموده است. مششهور می باشد که روز بعدی علی بن جولوغ قصیده‌ای به اسم داغگاه ساخت و آن را واسه ی امیر صفاری سروده است. امیر صفاری چهل کره‌اسب به علی بن جولوغ هدیه نموده است و او را از نزدیکان دربارش صورت داد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصاید فرخی سیستانی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان قصاید فرخی سیستانی