کتاب زبان شناسی بالینی که به دست محمد آذروش نوشته شده است. آفازیا یک نقص مرتبط و اجتماعی می باشد که به سبب آسیب ذهنی ایجاد شده است و با نقص در مدالیته سخن و زبان و حرف زدن و گوش دادن و مطالعه نمودن و نوشتن ھمراه حسی و ھوش عمومی و یا نقص های روانی ارتباطی نداشته است. بدکاری مناطقی از اندیشه که شامل قابلیت زبانی ھستند. شایع ترین علت و اختلال در نواحی مغزی و اختلال در خون رسانی مغز می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زبان شناسی بالینی تماس بگیرید

دانلود کتاب زبان شناسی بالینی