کتاب دیوان قصاید هاتف اصفهانی که به دست هاتف اصفهانی نوشته شده است.هاتف‌ در جوانی‌ به‌ خواندن شعر خود پرداخت‌ه است و در مسیر زندگی‌ آرام‌ خود از مدح‌ شاهان‌ و روی‌ آوردن‌ به‌ دربار سلاطین‌ جلوگیری نمود و بسیار به‌ خواندن و حکمت‌ و عرفان‌مشغول‌ بود.‌ نویسنده معروف سید احمد حسینی‌ متخلص‌ به‌ هاتف‌اصفهانی از ساعران مشهور ایران‌ در دوران افشاریه‌ و زندیه‌ می باشد. او اصالتا از خانواده‌ای‌ آذربایجانی‌ می باشد اما در اصفهان‌ متولد شده است . سید احمد در زمان بچگی به‌ درس خواندن علوم‌ قدیمه‌ و از جمله‌ ادبیات‌ فارسی‌ و عربی و طبابت منطق‌ و حکمت‌ پرداخت‌ است و گذر کردن از دانش طب‌ که‌ در آن‌ مسلط بوده است به‌ یکی‌ از سرآمدان‌ زبان‌ عربی‌ مبدل‌ شده است و شعرهای به‌ سخن عربی‌ سروده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصاید هاتف اصفهانی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان قصاید هاتف اصفهانی