کتاب فرهنگ وازگان ترکی در کردی که به دست شاهپور نوروزی نوشته شده است. تدوین فرهنگ و لغتنامه موجب پیشرفت کردن ارتباطات اجتماعی بین آدمها شده است. ولی تنوع لهجه ها و روش های بسیار مختلف یک زبان و مانع بزرگی واسه ی تدوین یک فرهنگ کامل شده ی اجتماع و تکمیل است.زبانکردی شامل و برگرفته از لهجه های متنوع زازاکی و هوراکی و کرمانجی و غیره می باشد.فرهنگ فقط توانسته است تنها قسمت کوچکی از کلمات و واژه های تورکی در کوردی را نمایان کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ وازگان ترکی در کردی تماس بگیرید

دانلود کتاب فرهنگ وازگان ترکی در کردی