کتاب دستور زبان که به دست احمد یاسین فرخاری نوشته شده است.بسی مهم و با ارزش و سزاوار پرستش برای آنکه موضوع بسیار عمیق است که در جهان کلچرو فرهنگ و زبان از ممیزات شاخص یک اقلیت به حساب می آید. حیثیت سورالبلدی را دارا است که هسته و هستی معنوی یک قوم در پناه آن جاگزین خواهد شد.داخل این گذرگاه تاریخ که غریبه ها با دستاوردهای مادی به کمر قاره پیماها یوار و در پی تسخیر ماه و ریخته اند و میخواهند تمامی مناشی معنویات را از این کره کدر برهانند. به خصوص دشمنان فرهنگ سوز قرن ما که همه مکانها دست باخته اند تا فرهنگ و کلتور ماده آلود شان را از پشت پرده های فریب و دروغ و یا علنا با نیروی آتش و دود به ملل مهم و اصلی و ستضعف بفهمانند و حرف زدن از بازوی حرف و احیای دستور سخن دری امری می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دستور زبان تماس بگیرید

دانلود کتاب دستور زبان