کتاب ضرب الامثال و کنایات که به دست عبدالغنی برزین مهر نوشته شده است.این نوشته و اثر که شامل شش هزار ضرب المثل می باشد یاد خواهم آورد که بعضی از آنها مانند هم نمی باشند. کنایه ها و کلمات قصار و یا صحبتهای معروف است که بعضی از افراد اجتماع آنرا در وقت خوشی و یا اعصبانیت و غضب بر ضد هم به کار برده یا خواهند برد. من که از چند سال به دلیل مشغول جمع آوری جوابها و کنایات نموده تا آن رویی که ممکن است منشا پیدایش و خصوصیات کاربرد آنها را نوشته ایم هرچند که پیدایش اکثر آنها ناروشن است که زحمت هم به جایی نخواهد برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ضرب الامثال و کنایات تماس بگیرید

دانلود کتاب ضرب الامثال و کنایات