کتاب خوشمزگیها که به دست مهدی سهیلی نوشته شده است. نویسنده و شاعر مشهور مهدی سهیلی یکی از نگارنده های ایرانی در هفتم تیر ماه سال هزار و سیصد و سه در تهران به دنیا آمده است. در سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت چند نوشته ی از او را در مسکو منتشر کرده است. او سال‌ ها در رادیو ایران برنامه اجرا داشته است. او در خصوص نمایش نامه نویسی همچنان فعالیت داشته است. او در هجده مرداد هزار و سیصد و شصت و شش در سن شصت و سه سالگی از دنیا رفت .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خوشمزگیها تماس بگیرید

دانلود کتاب خوشمزگیها