کتاب دیوان قصائد و غزلیات نظامی که به دست نظامی گنجه ای نوشته شده است.نگاه اگر جانب خویش وا کنی .در تو بود آنچه تمنا کنی. از غیر نصیب تو نیست. غیر تو ای خفته طبیب تو نیست. چاره خود کن که طبیب خودی. همدم خود شو که حبیب خودی. پیرتهی کیسه ی بی خانه ای . داشت مکان در دل ویرانه ای . گنج زری بود در آن خاکدان. چون پری از دیده مردم نهان. جای گدا بر سر آن گنج بود. لیک ز غفلت ز غم و رنج بود. روز به دریوزگی از بخت شوم . شام به ویرانه درون همچو بوم . عاقبت از ناله و اندوه و درد مرد گدا مرد و نهان ماند گنج. ای شده غافل ز غم و رنج خویش . چند نداری خبر از گنج خویش. گنج تو آن خاطر آگاه توست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصائد و غزلیات نظامی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان قصائد و غزلیات نظامی