کتاب هزلیات کامل سعدی که به دست سعدی نوشته شده است.هزلیات سعدی برگرفته از سه قسمت می باشد. بسیاری از قطعات پراکنده و دو حکایت به نظم شعر و فصل نخست آنرا یه وجود آورد . قسمت دوم که به نثر نوشته شده است و المجالس فی الهزل و المطایبات اسم داشته است که خود برگرفته از سه مجلس شباهت وعظ است که به طنز و هزل در هم آمیخته است. قسمت سوم یا المضحکات برگرفته از لطیفه هایی به نثر زیبای سعدی می باشد. سعدی در قسمت نخست و دوم هزلیاتش تفاوتی بین لغات قائل نبوده است و از هر لغتی به درستی و آسوده گی و عریانی استفاده کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هزلیات کامل سعدی تماس بگیرید

دانلود کتاب هزلیات کامل سعدی