دانلود کتاب خیام و این جهان فرسوده که به دست سیاوش اوستا نوشته شده است. شیخ بعد از مطالعه نمودن چندین آیه از قرآن به معانی و مفهوم و تفسیر آن پرداخته است و فرموده خداوند که خالق و آفریننده ما انسانها است.آنهایی را که داخل این جهان بد نمودند با فرستادن به جهنم آنها را تنبیه خواهد کرد و انسانهای بد را در آتش دوزخ خواهد سوزاند.شیخ ادامه داده و صحبت را ادامه داد ولی اندیشه و فکر و روان کیوان از مدرسه و تدریس و معلم خارج نموده شد و هزاران سوال در فکر کوچک او به وجود آمد .چطور خداوند که خالق و آفریننده ما انسانها است خواستار این می باشد که ما را در آتش جهنم سوزاند. اصلا چرا او ما را بیافریند تا بعدا بسوزاند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خیام و این جهان فرسوده تماس بگیرید

دانلود کتاب خیام و این جهان فرسوده