کتاب کچکول نامه که به دست ابوالحسن داهری نقشبندی نوشته شده است.پس از مدتها این سلسله در هند هم نفوذ کرد و به صورتی در زمان مقتدر بودن مغولان داخل هند و اثرات و نفوذ مشایخ آنها قابل دید و نظر بوده و شاهان و سلطانهای آن سرزمین غالباً به این شیوه منسوب می باشند. آنگونه که گفته اند امیر تیمور گورکانی به شاه نقشبند احترام و ارادت بسیار داشته است. نقش بندیه طریقتی می باشد که منسوب به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی که شاخه‌ای منشعب از سلسله خواجگان که مهم و اساس آن به عارف ایرانی خواجه یوسف همدانی بر گشته است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کچکول نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب کچکول نامه