کتاب آیین عیاری که به دست پرویز ناتل خانلری نوشته شده است. یاران یکدیگر را برادر مطالعه می نمایند و این نکات موید گمان مرحوم بهار می باشد که کلمه عیار را همان ایبار پهلوی و یار فارسی دانسته اند. کلمه های رفیق همچنان وقتی در این باره به کار خواهد رفت. که خود معادل کلمه یار می باشد. یک روز خورشید شاه در کنار دکان خواجه سعد بزاز نشسته بوده است و حرفی می زد و میگفت که ناگهان سواری پیدا شد. باقی داستان را خودتان مطالعه نمایید!

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آیین عیاری تماس بگیرید

دانلود کتاب آیین عیاری