کتاب هفت پیکر نظامی که به دست نظامی نوشته شده است. اثر بسیار مهم هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومه نظامی از دید و نگاه ترتیب دورانی و یکی از دو شاهکار او با خسرو و شیرین در خصوص کیفیت می باشد. این اثر رااز سمت و سوی ساختار کلی و روال داستانی می شود بر دو قسمت متمایز تقسیم نمود و یکی از قسمت نخست و آخر کتاب درمورد اتفاقات در ارتباط به بهرام پنجم ساسانی از اول ولادت تا فوت رازگونه می باشد و که بر پایه اتفاق تاریخ گونه است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هفت پیکر نظامی تماس بگیرید

دانلود کتاب هفت پیکر نظامی