کتاب جمشید و سیمرغ که به دست امید ایران نوشته شده است. در این نوشته و اثر ذکر شده است که از تحقیقات و ببرسی های که داخل ایران نموده ایم به این موجبات و نتایج رسیده ام که سیمرغ وارونه پنداشتی که در حال حاضر تمام انسانها و ایران شناسان به خصوص از او داشته اند و افسانه ای و ساختگی نمی باشد زنخدا و مادر خدای فرهنگ ایرانی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جمشید و سیمرغ تماس بگیرید

دانلود کتاب جمشید و سیمرغ