کتاب شواهد النبوه مولوی جامی که به دست عبدالرحمن جامی نوشته شده است.که اگر بمجرد دلائل عقلی اکتفا کنند همانند فیلسوف و از مشکوه نبوت نگیرند مفید نجات نمی باشد بعد سر تمام دولتها و سرمایه همه سعادتها اقرار و تصدیق نبوت محمد است و آن ضمین ایمان است. در این نوشته آمده اولین رکن از ارکان اسلام اقرار به کلمه شهادت می باشد و واقعیت ایمان تصدیق مضمون آن و آن برگرفته از بر دو امر می باشد. یکی اقرار بوحدانیه حق سبحانه و تعالی و گرویدن بدان دوم اقرار به نبوت و رسالت محمد صلی علیه و آله و سلم و گرویدن به آن و امر نخست هنگامی با اعتبار می باشد که مقتبس از مشکوه نبوت است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شواهد النبوه مولوی جامی تماس بگیرید

دانلود کتاب شواهد النبوه مولوی جامی